top of page

Härryda vatten och avfall förvaltar VA-kollektivets pengar ansvarsfullt!


ÅTERGIVET SVAR TILL STEFAN GRÖNBERG ”NYA VA-PROJEKTET – MINST 200 MILJONER ÖVER BUDGET”, Lokalpressen Härryda 2021-05-07 :

Insändaren berör budgetprognoser, upphandlingar med mera kring VA-projektet i Härryda kommun. Kommunalägda bolaget Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för dessa delar i VA-projektet. Här kommer svar på skribentens påståenden och frågor.

Insändaren gör gällande att VA-projektets entreprenad gör ett underskott. Det är inte sant. Till dags datum, när halva projektet är utfört, följer det budget. Bolaget gör täta uppföljningar av ekonomin och bevakar naturligtvis prognosen mycket noggrant även fram tills projektet är avslutat. Den granskningsrapport som gjordes förra året hanteras enligt ordinarie rutin och behandlas av kommunstyrelsen 27 maj. Både rapporten och svaret från förvaltningen blir då offentliga för alla som är intresserade.


SOM INSÄNDAREN RIKTIGT påpekar är kommunstyrelsen ytterst ansvarig för upphandlingar och ger i sin tur uppdraget till tjänstepersoner med stor kunskap att genomföra det. Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt. VA-projektet upphandlades som en partnering i en samverkansform som är ett allt mer vanligt sätt att arbeta inom byggbranschen. I samband med det tog kommunen stöd av en upphandlingskonsult, som kommunens förvaltning med VA-verksamheten bedömdes ha rätt kompetens, goda meriter och stor erfarenhet. Företaget har tidigare anlitats av andra kommuner i likande projekt med gott resultat.


Samverkansformen partnering innebär att vi tillsammans drar nytta av deltagarnas kunskap och erfarenhet av för att finna funktionella och långsiktigt hållbara lösningar för våra vattensystem. Samarbetet bygger på fullständig ärlighet, transparens och öppenhet i dialog. Genom att inte sätta ett fast kostnadstak i varje moment kan vi som beställare aktivt välja den bästa lösningen utan att behöva tumma på vare sig kvalitet eller funktion.

Vidare finns det synpunkter på hanteringen av delkontraktshandlingar. VA-projektet är indelat i fyra etapper. Etapp 1 är en 16 kilometer lång överföringsledning för vatten och avlopp, som i sin tur är uppdelad på tio deletapper. För att effektivisera uppföljning av budget och tidplan tecknar vi kontrakt för varje deletapp när den är projekterad och budgeterad . Till dags datum håller tidplanen och planerad budget för pågående deletapper.


ETAPPERNA 2 OCH 3 detaljprojekterades innan kommunstyrelsebeslut. Budgetkalkylen grundades på bygghandlingar som idag har resulterat i två färdiga byggnader, högreservoar och intagsstation med sjöledningar. Båda håller tidplan och planerad budget. Alla färdiga beställningar, med budget och tidplaner till varje deletapp, är offentliga och skickade enligt önskemål till insändarskribenten. Den återstående etapp 4, vattenverket i Hindås, upphandlas just nu enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) SFS 2016:1146. AFB.12. Allt inom projektet följer tidsplanen förutom vattenverket som beräknas till 2023, något som varken medför förlorade intäkter eller ökade kostnader. Nuvarande produktionsvolym av dricksvatten är tillräcklig tills vattenverket i Hindås tas i drift.


SLUTLIGEN OM HUR VA-projektet finansieras. Som boende i Härryda kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av vårt VAkollektiv. Det betyder att alla anslutna tillsammans äger de allmänna VAanläggningarna och betalar gemensamt för dem enligt fastställd VA-taxa. Taxan bestäms utifrån de kostnader i kronor och ören som Härryda vatten och avfall har, varken mer eller mindre. Investeringen i ett VA-nät med större kapacitet för fler hushåll och verksamheter kommer också att fördelas jämnt över nuvarande och nya VA-kunder och inte med skattemedel. Nya bostads- och företagsområden betalar anslutningsavgift och VA-avgifter.


Härryda vatten och avfalls uppgift är att på ett ansvarfullt sätt förvalta VAkollektivets pengar.


BENGT JOHANSSON

styrelseordförande Härryda Vatten och Avfall AB

JESSICA STÉNHOFF vd Härryda Vatten och Avfall AB


Läs mer om bolaget på kommunens sida:

45 visningar

Comments


bottom of page